اعضاء و همکاران

مشارکتها

تهران سحاب امکان استفاده از خدمات فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی ملی پاکستان
(NESPAK) را در اختیار دارد.

تهران سحاب با سازمانهای مختلفی در سطوح ملی و بین المللی، دولتی، عمومی و خصوصی، موسسات و انجمنها همکاری می کند که به نظر می رسند قابل ارتقاء باشند مانند:

 • بانک جهانی
 • بانک توسعه اسلامی
 • کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
 • انجمن متخصصین آب و فاضلاب
 • انجمن هیدرولیک ایران (IRCE)
 • جامعه مهندسین مشاور ایران
فهرست مختصر پروژه ها و تخصصها
 • مطالعات جامع منابع آب
 • مطالعات مربوط به جمع آوری و دفع آبهای سطحی
 • مطالعه و طراحی کنترل سیلاب
 • مطالعات مربوط به خطوط انتقال و توزیع آب شهری
 • مطالعات مربوط به شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مطالعات مربوط به سدهای ذخیره ای و انحرافی و تغذیه مصنوعی
 • مطالعات مربوط به توسعه کشاوری و زراعی
 • مطالعات مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضلاب

کلیه فعالیتهای مذکور در بالا در سطوح مختلف مطالعات به صورت زیر قابل ارائه خواهند بود:

 • مطالعه گزینه های مختلف و معرفی گزینه برتر
 • تهیه نقشه های اجرایی
 • تهیه فهرست مقادیر و برآورد هزینه طرح
 • تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی طرح
 • تهیه اسناد مناقصه و قراردادها
 • نظارت بر اجرای پروژه ها
 • تهیه صورت وضعیت موقت و قطعی
 • تهیه دستورالعمل مورد نیاز برای راهبری و نگهداری