اعضاء و همکاران

مشارکتها

تهران سحاب امکان استفاده از خدمات فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی ملی پاکستان
(NESPAK) را در اختیار دارد.

تهران سحاب با سازمانهای مختلفی در سطوح ملی و بین المللی، دولتی، عمومی و خصوصی، موسسات و انجمنها همکاری می کند که به نظر می رسند قابل ارتقاء باشند مانند:

  • بانک جهانی
  • بانک توسعه اسلامی
  • کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
  • انجمن متخصصین آب و فاضلاب
  • انجمن هیدرولیک ایران (IRCE)
  • جامعه مهندسین مشاور ایران