شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال

دبی فاضلاب
(متر معب در شبانه روز)
طول شبکه جمع آوری فاضلابطول خط انتقال فاضلابقطر شبکه جمع آوری فاضلابجنس فاضلابرو

اوشان

1500

9

200-300

پلی اتیلن

فشم

1500

9

200-300

پلی اتیلن

میگون

1500

15

200-300

پلی اتیلن

لواسان

12600

فاز اول: 10 و فاز دوم: 35

2.7

200-700

پلی اتیلن

دهدشت

مرحله اول: 12063
مرحله دوم: 18794

117

3

200-800

پلی اتیلن، GRP و بتن مسلح

دوگنبدان

21250

100

7

200-800

پلی اتیلن، GRP و بتن مسلح

لنگرود

21500

160

5.5

200-900

پلی اتیلن، GRP و بتن مسلح

چالوس و نوشهر

65953

200

3.15

200-1000

پلی اتیلن، GRP و فولادی

اسدآباد

20920

95

4

110-800

پلی اتیلن- بتنی

کنارک

8936

38

6

200-500

پلی اتیلن

سقز

36240

12

2.2

200-1400

پلی اتیلن- چدنی- بتنی- GRP