شبکه های آبیاری و زهکشی

  • شبکه آبیاری و زهکشی دشت روم در استان کهکیلویه و بویراحمد
  • شبکه آبیاری و زهکشی دشت چرام در استان کهکیلویه و بویراحمد
  • شبکه آبیاری و زهکشی دشت کاکان در استان کهکیلویه و بویراحمد
  • شبکه آبیاری و زهکشی دشت سروک در استان کهکیلویه و بویراحمد
  • شبکه آبیاری و زهکشی فریم صحرا در استان مازندران
  • طرح بهبود آبیاری منطقه رودبال در استان کهکیلویه و بویراحمد