تصفیه خانه فاضلاب

مکانظرفیت
تصفیه خانه
(مترمکعب در روز)
تعداد مدول
طراحی
تصفیه خانه
جمعیت
طرح
تعداد مدول
تکمیل شده
تاریخ بهره برداری فرآیند تصفیه

تصفیه خانه فاضلاب نوشهر و چالوس

استان مازندران

40,000

4

180,000

1

2009

هوادهی ممتد

تصفیه خانه فاضلاب شهر اوشان

استان تهران

750

2

8,000

1

2010

رآکتور منقطع متوالی SBR

تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباد

استان همدان

20,000

4

100,000

2

2012

لاگون هوادهی

تصفیه خانه فاضلاب شهر سقز

استان کردستان

44,000

3

220,000

3

2010

A2O

تصفیه خانه فاضلاب شهر دهدشت

استان کهکیلویه و بویراحمد

18,794

2

80,000

1

1387

لجن فعال
استان گیلان

21,500

3

105,000

3

1405

لجن فعال, هوادهی ممتد

تصفیه خانه فاضلاب شهر آباده

استان فارس

20,000

1

54,500

1

1415

لاگون

تصفیه خانه فاضلاب شهر لواسان

استان تهران

12,600

1

55,000

2

لجن فعال

تصفیه خانه فاضلاب شهر رامسر

استان مازندران

35,424

2

105,000

4

1415

لجن فعال

تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام

استان ایلام

3,245

3

16,000

2

1410

لجن فعال