سد و نیروگاه برقابی

طول تاج
(m)
حجم مخزن در
تراز نرمال
(میلیون مترمکعب)
حجم، آب
تنظیمی
(میلیون مترمکعب)
نوع سرریزظرفیت
سرریز
(CMS)
ظرفیت تولید برق
(MW)
نوع بدنه سدحجم بدنه سد
(m3)

سد مخزنی زابل (چاه نیمه 4)

15,775

810

600

دریچه دار

None

None

سد خاکی

17,000,000

سد سارادان

373

9.3

13

اوجی

1585

None

CCED

450,000

سد مخزنی میجران

180

8

12.5

مجرای کناری

300

None

ACCRD

385,500

سد مخزنی چشمه عاشق

360

69

70

اوجی

1156

None

وزنی RCC

350,000

سد و نیروگاه برقابی چم شیر

580

2300

1400

دریچه دار

8000

176

RCC

1,100,000

سد شاه قاسم

220

9

12

اوجی آزاد

72

None

CCED

575,000

نیروگاه های برقابی کوچک، یاسوج

-

-

-

-

-

20

-

-

  • CCED: Clay Core Earthfill Dam
  • RCC: Roller Compacted Concrete
  • ACCRD: Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam