تاسیسات شهری

فهرست تصفیه خانه های آب اجرا شده و در دست اجرا:
 • تصفیه خانه آب منطقه لارستان
 • تصفیه خانه آب شهر اراک
 • تصفیه خانه آب شهر رامسر
 • تصفیه خانه آب شهر داراب (در حال ساخت)
فهرست تصفیه خانه های فاضلاب اجرا شده و در دست اجرا:
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر لواسان
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرهای اوشان، فشم و میگون
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر اسدآباد
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرهای چالوس و نوشهر
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر سقز
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر کنارک
 • تصفیه خانه فاضلاب دهدشت
 • تصفیه خانه فاضلاب لنگرود
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر پردیس
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرهای مامونیه و زاویه
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر سهند
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر آباده
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر جوانرود
 • تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ایوان و سرابله
 • تصفیه خانه فاضلاب شهر دوگنبدان
شبکه های جمع آوری فاضلاب
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهرهای اوشان، فشم و میگون
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر لواسان
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر دهدشت
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر دوگنبدان (گچساران)
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر لنگرود
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهرهای نوشهر و چالوس
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر اسدآباد
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر کنارک
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر جدید سهند
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر سقز
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر جدید پردیس
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر مامونیه
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر زاویه
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر آباده
 • شبکه فاضلاب بهداشتی شهر جوانرود
 • مطالعات بازبینی طرح فاضلاب شهرهای نوشهر و چالوس
 • شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی شهرهای ایوان و سرابله